Leveringsvoorwaarden D-Design

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan D-Design opdracht heeft gegeven tot het vervaardiging van zaken of het verrichten van werkzaamheden.
 2.  D-Design: het bedrijf D-Design, gevestigd te Zeist, ingeschreven onder nr. 30123517 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken, dat de opdracht als bedoeld onder a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en D-Design gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave verplicht D-Design niet tot sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van D-Design zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan D-Design gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4. Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat D-Design met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor D-Design ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door D-Design geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die D-Design reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder ingekochte materialen en reeds bestede uren.

Artikel 5. Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)
 2. De prijs die door D-Design voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Indien tussen de opdrachtgever en D-Design geen prijs is overeengekomen, maar de partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte produktiemethoden en tarieven worden berekend.

Artikel 6. Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door D-Design is vereist.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. D-Design is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of een gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet is nagekomen.
 3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van Euro l.150,00.

Artikel 7. Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door D-Design niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 8. Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, model of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 9. Auteursrecht

De door D-Design volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, modellen, litho’s en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, evenmin een als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor D-Design bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen, blijven alle door D-Design vervaardigde zaken als ontwerptekeningen, modellen, litho’s en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, het eigendom van D-Design.
 2. Tenzij anders overeengekomen is D-Design niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 3. D-Design is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtgever en D-Design overeenkomen dat deze zaken door D-Design zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat D-Design instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
 4. Bij het in gebreke blijven van betaling zoals in artikel 6 van deze voorwaarden is gesteld, is D-Design gerechtigd de reeds afgegeven zaken zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, terug te vorderen. De opdrachtgever dient hieraan volledige medewerking te verlenen.

Artikel 11. Overmacht

Tekortkomingen van D-Design in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

Artikel 12. Toepasselijk recht. 

De overeenkomst tussen D-Design en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.